Fantastiske Hou

Fantastiske Hou Foreningen vil skabe liv og aktivitet på Hou Havn, samt styrke og udvikle byens tiltrækningskraft. Afdelingsbestyrelsen kan selv fremsætte forslag.

Vedtægter for
”Fantastiske Hou”

Revideret 01.03.22

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1: Foreningens navn er Fantastiske Hou. Den er stiftet 14.06.21
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Hou, Aalborg Kommune

§ 2 Tilhørsforhold til hovedforeningen
Stk. 1: Foreningen har selvstændig økonomi og selvbestemmelsesret under
hovedforeningen Hou Samråd
Stk. 2: Foreningen er underlagt hovedforeningens vedtægter.

§ 3

Formål
Stk. 1: Formålet med foreningen er at skabe liv og aktivitet på Hou Havn samt at styrke og udvikle byens tilknytning til havnen til glæde for byens borgere og gæster. Dertil at styrke fællesskabet og det sociale liv i Hou og omegn ved at fremme medlemmernes og borgernes lyst til at engagere sig og tage medansvar gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager dens interesser på et almennyttigt grundlag
Stk. 2: Foreningen indgår i et fællesskab med Hou Samråd og fremmer sin interesse i samarbejde med dette.

§ 4 Medlemsforhold
Stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig afdelingens formål og betaler kontingent. Stk. 2: Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende afdelingens faciliteter og deltage i dennes aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på afdelingens forhold efter dennes vedtægter. For udøvelse af stemmeret på foreningens generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 7, stk. 4. Stk. 3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde hovedforeningens og foreningens
vedtægter samt øvrige bestemmelser. Stk. 4: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til Foreningens bestyrelse. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§ 5 Foreningskontingent
Stk. 1: Foreningskontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Stk. 2: Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for afdelingsgeneralforsamlingen.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion
Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for afdelingen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører i den pågældende afdeling. Stk. 2: I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden afdelingsbestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at afdelingsbestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende afdelingsgeneralforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til afdelingsbestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Afdelingsbestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for afdelingsgeneralforsamlingen, medmindre afdelingsbestyrelsen bestemmer andet. Stk. 3: Foreningens generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med samme majoritet som ved ændring af vedtægterne. Stk. 4: Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i afdelingen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§ 7 Ordinær afdelingsgeneralforsamling
Stk. 1: Afdelingsgeneralforsamlingen er afdelingens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Stk. 2: Ordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af første kvartal. Stk. 3: Afdelingsbestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst fire ugers varsel ved f.eks. opslag i afdelingens faciliteter og på afdelingens hjemmeside eller ved opslag og meddelelse på Facebook eller ved meddelelse på hjemmeside og e-mail
til alle medlemmer med kendt e-mail adresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos afdelingsbestyrelsen senest fire uger før afdelingsgeneralforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes senest to uger før afdelingsgeneralforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge. Stk. 4: Adgang til afdelingsgeneralforsamlingen har alle afdelingens medlemmer, samt personer afdelingsbestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af afdelingen i mindst to måneder og ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på afdelingsgeneralforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder. Stk. 5: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 7: Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer. Stk. 8: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Stk. 9: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning. Stk. 10: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 8 Dagsorden for ordinær afdelingsgeneralforsamling
Dagsorden for den ordinære afdelingsgeneralforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
4) Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til afdelingskontingent og budget for det kommende år
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg til afdelingsbestyrelsen
a) Hou Samråd udpeger i lige år 1 medlem og i ulige år 2 medlemmer til bestyrelsen (i alt 3 medlemmer)
b) Valg øvrige medlemmer i lige år 1 medlem og i ulige år 1 medlem ( i alt 2 medlemmer)
c) Hvis Hou Samråd ikke ønsker at udpege specifikke medlemmer, vælges de på generalforsamlingen.
7) Valg af 2 suppleanter
8) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9) Evt.
§ 9 Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af Foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet. Eller hvis Hou Samråd ønsker det. Stk. 2: Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse er i øvrigt på samme som for ordinær generalforsamling.

§ 10 Bestyrelsen Fantastiske Hou
Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Stk. 2: Bestyrelsen består af 5 medlemmer: En formand, en kasserer, en sekretær og 2 yderligere medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år.
Én suppleant vælges hvert år for et år. Såfremt en suppleant indtræder i afdelingsbestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling. Stk. 3: Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der udarbejdesreferat af bestyrelsens møder.

§ 11 Regnskab og revision
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes på generalforsamlingen. Stk. 3: Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år og én revisorsuppleant for et år. Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og afdelingens beholdninger.

§ 12 Tegningsret og hæftelse
Stk. 1: Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen, ligesom låneoptagelse på mere end 100.000 kr. skal godkendes af generalforsamlingen. Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen. Stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§ 13 Vedtægtsændringer
Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to
tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtægtsændringer skal meddeles til Hou Samråd. Stk. 2: Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres på en generalforsamling med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget. Hou Samråd afgør, om den fusionerede enhed kan være medlem af Hou Samråd.

§ 14 Udmeldelse og opløsning
Stk. 1: Beslutning om udmeldelse af Hou Samråd samt om Foreningens opløsning skal forud være forhandlet med Hou Samråd og kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære afdelingsgeneralforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger. Stk. 2: Ved opløsning tilfalder Foreningens formue almennyttig forening, der kommer alle Hou borgere til gode. Ingen medlemmer kan få andel i formuen. Stk. 3: Til at forestå opløsningen af Foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Vil du være en del af et stærkt team under de Fantastiske Hou Dage.Vi har nu gjort det nemmere for dig, at tilmelde dig ...
13/05/2024

Vil du være en del af et stærkt team under de Fantastiske Hou Dage.
Vi har nu gjort det nemmere for dig, at tilmelde dig teamet, med en formular du blot skal udfylde.

Bliv frivillig hjælper på de Fantastiske Hou Dage. Vi har brug for mange til dette arrangement, og vi holder en hyggelig fest som afslutning.

Det er nu vi starter op med introduktionen af den nye SUP klub. Vær med fra starten, så du kan nyde hele sommeren.
10/05/2024

Det er nu vi starter op med introduktionen af den nye SUP klub. Vær med fra starten, så du kan nyde hele sommeren.

SUP Intro er til alle der gerne vil blive dygtig til at stå på SUP. Kurset henvender sig både til nybegynder og øvet. Kurset er en forudsætning for at låne klubbens udstyr. Her kan du også melde dig ind i Hou SUP Klub.

Så er vi klar med vagtplaner til de Fantastiske Hou Dage. Der er masser af vagter, og vi har virkelig brug for dig, til ...
09/05/2024

Så er vi klar med vagtplaner til de Fantastiske Hou Dage. Der er masser af vagter, og vi har virkelig brug for dig, til at få dette enorme arrangement til at blive vellykket.
Læs mere herunder, eller tilmeld dig direkte på mail til: [email protected]

Bliv frivillig hjælper på de Fantastiske Hou Dage. Vi har brug for mange til dette arrangement, og vi holder en hyggelig fest som afslutning.

For dig som elsker at være på vandet
08/05/2024

For dig som elsker at være på vandet

Medlemsskab af Hou SUP klub giver dig adgang til klubbens materialer, så du frit kan benytte dig og klubbens redskaber.

En svømmetur i det åbne hav er en sport som tiltaler mange.I samarbejde med DGI arranger vi flere ture med havsvømning d...
08/05/2024

En svømmetur i det åbne hav er en sport som tiltaler mange.
I samarbejde med DGI arranger vi flere ture med havsvømning denne sommer, og starter allerede den 16 juni.

Svømning i åbent vand med inspiration og viden om teknik, øvelser og sikkerhed Dét og meget mere får du, hvis […]

Hurra, vi har fået vores egen tipi. Grundlovsdag skal den indvies.
06/05/2024

Hurra, vi har fået vores egen tipi. Grundlovsdag skal den indvies.

Kom med når Johanne Eagleroad fortæller om indiansk kultur og deres forhold til naturen og havet udefra fra hendes egne oplevelser med både sang og dans.

Næste tur med mindfulness er den 24/5
30/04/2024

Næste tur med mindfulness er den 24/5

Går hverdagene lidt for stærke? Tager den ene dag den anden og pludselige er det fredag igen? Trænger du til et pusterum med nærvær?

Der er ikke langt tid til vejret bliver bedre.Vandsport i Hou, lige noget for dig måske?Tilmeld dig her.
21/04/2024

Der er ikke langt tid til vejret bliver bedre.
Vandsport i Hou, lige noget for dig måske?
Tilmeld dig her.

Gratis Kom og Prøve SUP! Kom ned til stranden og hop på vandet sammen med os. Vi har alt hvad du skal bruge til at afprøve om SUP er noget for dig. Bare tage badetøj, håndklæde og dit gode humør med.

Husk at billetsalget er gået i gang.
15/04/2024

Husk at billetsalget er gået i gang.

Irsk stuvning og heftig violinmusik. Igen i år får vi mulighed for at lytte til en koncert med den den […]

Du skal bestemt besøge Hou denne sommer.Her er masser af aktiviteter for hele familien. Se her hvad der foreløbig er pub...
09/04/2024

Du skal bestemt besøge Hou denne sommer.
Her er masser af aktiviteter for hele familien. Se her hvad der foreløbig er publiceret, der er masser tilbage som redaktionen endnu ikke har fået besked om.
Så kig ind med mellemrum, der kommer mere hele tiden.

Sognepræst Christian Roar Pedersen tager dig på en rejse gennem landskab og sind med meditative læsninger, vandring i fællesskab og […]

Tag med på en herlig tur.
07/04/2024

Tag med på en herlig tur.

Sognepræst Christian Roar Pedersen tager dig på en rejse gennem landskab og sind med meditative læsninger, vandring i fællesskab og […]

Følg allerede nu Molehuset i Hou og du er klar når det går løs til sommer.
06/04/2024

Følg allerede nu Molehuset i Hou og du er klar når det går løs til sommer.

Glæd dig til denne dag, med sport, hygge, mad og træning.
03/04/2024

Glæd dig til denne dag, med sport, hygge, mad og træning.

SUP festivalen 2024 i Hou er en del af en række begivenheder i SUP Festivalen som foregår på østkysten i Nordjylland i løbet af sommeren.

SUP er også for Seniorer.
03/04/2024

SUP er også for Seniorer.

Sup er for alle som ikke er bange for at blive våd. Disse timer er tilegnet seniorer og foregår på udvalgte onsdage i løbet af sommeren.

Prøv SUP gratis.Til dig som tror det kun er for de unge - der bliver også arrangeret tilmelding forbeholdt Seniorer.
03/04/2024

Prøv SUP gratis.
Til dig som tror det kun er for de unge - der bliver også arrangeret tilmelding forbeholdt Seniorer.

På to mandage, og tre torsdage sommeren 2024 kan du frit komme til at prøve om SUP er noget for dig. Tilmeld dig, og vi mødes på Molen i Hou.

https://houmole.nemtilmeld.dk/47/Husk, at når der er udsolgt, så er der ikke flere billetter tilbage.
01/04/2024

https://houmole.nemtilmeld.dk/47/
Husk, at når der er udsolgt, så er der ikke flere billetter tilbage.

Atter en chance for en herlig oplevelse. Denne meget populære gruppe giver endnu en humørfyldt koncert. Tørfisk er et kendt og populært band som med et smil i øjet kommer godt ud over scenekanten. Koncerten starter klokken 13.30 i teltet på Hou Mole.

Tag på en skøn tur hvor du kan opnå en indre ro.
29/03/2024

Tag på en skøn tur hvor du kan opnå en indre ro.

Kom med Sognepræst Christian Roar Pedersen på en to timers åndelig vandring langs hav og natur i den skønne perle Hou.

QiGong er en motionsform, som på en fantastisk måde kombinerer kropstræning, meditation og mindfulness.
27/03/2024

QiGong er en motionsform, som på en fantastisk måde kombinerer kropstræning, meditation og mindfulness.

Hvad kan være bedre end at møde dagen med glæde, ro og fordybelse? . At høre bølgernes melodiske skvupen, imens man laver de langsom om meditative Qi Gong bevægelser.

Fed stemning med violin, klaver og god mad.
23/03/2024

Fed stemning med violin, klaver og god mad.

Irsk stuvning og heftig violinmusik. Igen i år får vi mulighed for at lytte til en koncert med den den […]

SUP kurser hele sommeren.
19/03/2024

SUP kurser hele sommeren.

Lær nogle tips og tricks så du bliver god til at stå på SUP, og få samtidig adgang til lån af SUP Hou klubbens grej?

Var du klar over at der faktisk kan findes østers på vores kyst.
18/03/2024

Var du klar over at der faktisk kan findes østers på vores kyst.

Vi mødes ved P-pladsen til Golf klubhuset på Nordmandshage Vej ( ved indkørsel) .Derefter kører vi til et østers sted, […]

18/03/2024

Kunne du tænke dig at lære nogle tips og tricks så du bliver god til at stå på SUP og samtidig kan få adgang til lån af klubbens grej?

Sommeren er på vej, og der er allerede solgt over 1/3 af tilgængelige billetter.Se samtidig den nye hjemmeside for houmo...
16/03/2024

Sommeren er på vej, og der er allerede solgt over 1/3 af tilgængelige billetter.
Se samtidig den nye hjemmeside for houmole.dk

Koncert og fiskebord. TØRFISK’s koncerter bærer præg af en blanding af både det nye og det velkendte. For når man […]

Går du en tur på lørdag, så kunne det være en idé at lægge vejen forbi Hou Bådelaug, Kystvejen 10.Herfra starter der en ...
12/03/2024

Går du en tur på lørdag, så kunne det være en idé at lægge vejen forbi Hou Bådelaug, Kystvejen 10.
Herfra starter der en herlig 2 timers åndelig vandring med Christian Roer.
Læs mere og tilmeld dig på: https://houmole.nemtilmeld.dk/48/

07/03/2024

Vi arbejder på livet løs for at få mere TØRFISK .

Adresse

Hou Mole 19
Hou Hals
9370HALS

Internet side

http://www.fantastiskehou.dk/, https://houmole.dk/

Underretninger

Vær den første til at vide, og lad os sende dig en email, når Fantastiske Hou sender nyheder og tilbud. Din e-mail-adresse vil ikke blive brugt til andre formål, og du kan til enhver tid afmelde dig.

Kontakt Virksomheden

Send en besked til Fantastiske Hou:

Videoer

Del


Andre arrangement/planlægningtjenester i Hou Hals

Vis Alle

Du vil måske også kunne lide